SHIPZEE.COM PRIVATUMO POLITIKA

1. Asmens duomenų tvarkymas

1.1. Shipzee.com saugo ir gerbia Užsakovų (fizinių asmenų, kurie naudojasi Shipzee.com teikiamomis paslaugomis) privatumą, todėl šios privatumo nuostatos skirtos padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir ką su jais daro Shipzee.com. Taip pat čia numatyti pagrindai, kuriais Shipzee.com kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka Shipzee.com arba kuriuos perduoda patys Užsakovai.

1.2. Visi Užsakovų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Shipzee.com, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Užsakovų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

1.3. Užsakovai yra laikomi susipažinusiais su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, kai jie užpildo prekių užsakymo iš JAV formą ir/ ar duoda sutikimą perduoti savo asmens duomenis Shipzee.com naujienlaiškiams siųsti.

1.4. Shipzee.com gali rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Užsakovai nurodo užsakinėdami prekes šiame tinklalapyje, adresu https://www.shipzee.com. Ši informacija apima informaciją, pateikiamą pildant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus ar kreipiantis kitais klausimais į Shipzee.com el. paštu. Shipzee.com taip pat renka Užsakovų pateiktų užsakymų informaciją apie užsakymo eigą.

1.5. Shipzee.com renka ir tvarko toliau išvardytus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktų užsakymų eigą ir istoriją, IP adresą, kai paslaugų Užsakovas juos suteikia, Užsakovų užklausų istoriją. Užsakovas supranta bei sutinka, kad Shipzee.com perduotų asmens vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, taip pat telefono numerį siuntų bendrovei, kurios pagalba Užsakovo prekės atkeliauja iš JAV Užsakovo nurodytu adresu Lietuvoje.

1.6. Shipzee.com gali statistiniais tikslais rinkti ir naudoti su Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz., duomenis apie įsigytas prekes). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

1.7. Shipzee.com tvarko Užsakovų asmens duomenis, nes tai būtina Užsakovo užsakytai paslaugai suteikti (pvz., siunčiant prekę Užsakovui jo nurodytu adresu) taip pat tam, kad Shipzee.com įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymui ir saugojimui pagal JAV teisės aktų reikalavimus). Shipzee.com patvirtina, kad nors Shipzee.com yra įsteigta bei veikia JAV pagal JAV teisės aktus, tačiau serveriai, kuriuose yra kaupiami Užsakovų asmens duomenys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje.

1.8. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymo apdorojimui, administravimui; prekių išsiuntimui Užsakovo nurodytu adresu; sąskaitų už užsakytas prekes ir kitų finansinių dokumentų išrašymui; problemų, susijusių su paslaugų teikimu išsprendimui; tiesioginės rinkodaros vykdymui (pvz., naujienlaiškių apie Shipzee.com paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais); sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Užsakovo užklausas, pateikimui; informavimui apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, Shipzee.com paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) Shipzee.com privatumo politikos pakeitimus; statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

1.9. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., naujienlaiškių apie Shipzee.com paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais), teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Užsakovo duotas sutikimas arba Shipzee.com teisėtas interesas teikti Užsakovui, kaip klientui, informaciją apie panašias paslaugas. Užsakovui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti jo asmens duomenų naudojimo pirmiau nurodytu tikslu, arba, kai tvarkymo pagrindas yra teisėtas Shipzee.com interesas, teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

1.10. Kai asmens duomenys tvarkomi informavimo apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, Shipzee.com paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) Shipzee.com privatumo politikos pakeitimus, tikslais, teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Shipzee.com taikoma teisinė prievolė arba sutarties, kurios šalis yra Užsakovas, vykdymas, arba Shipzee.com teisėtas interesas.

1.11. Užsakovams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

teisė reikalauti, kad Shipzee.com nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Užsakovu susijusius asmens duomenis;

teisė reikalauti, kad Shipzee.com perduotų visą ar dalį Užsakovo pateiktos informacijos Užsakovui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yr technologiškai įmanoma;

įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pvz., kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriem buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

teisė kreiptis į Shipzee.com el.paštu info{'@'}shipzee.com ir atsisakyti Užsakovui el.paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų. El. paštu siunčiamų pranešimų taip pat galima atsisakyti gautame el. laiške paspaudus atitinkamą nuorodą. SMS žinutėmis siunčiamų pranešimų taip pat galima atsisakyti išsiuntus SMS žinutę su tekstu „STOP“. Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info{'@'}shipzee.com. Kilus abejonėms dėl Užsakovo tapatybės Shipzee.com gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų Užsakovą.

1.12. Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. Shipzee.com rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info{'@'}shipzee.com arba telefonu: +370 686 9994 su atsakingais asmenimis Shipzee.com, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

1.13. Shipzee.com naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., siuntų tarnybomis). Tokių paslaugų tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Užsakovo asmens duomenų. Šiuo atveju Shipzee.com užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

1.14. Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenys saugomi tol, kol Užsakovui yra perduodamos užsakytos prekės, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, skirtas siųsti Shipzee.com naujienlaiškius, saugomas neribotą laiką, išskyrus kai Užsakovas atsisako naujienlaiškių.

1.15. Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. Shipzee.com rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info{'@'}shipzee.com arba telefonu: +370 686 9994 su atsakingais asmenimis Shipzee.com, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

1.16. Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenys saugomi tol, kol Užsakovui yra suteikiama paslauga, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, telefono numeris ir kiti duomenys, skirti siųsti Shipzee.com tiesioginės rinkodaros pranešimams, saugomi tol, kol Užsakovas neatsisako tokių pranešimų

2. Slapukų naudojimas Shipzee.com

2.1. Shipzee.com informuoja, kad savo el. puslapyje naudoja slapukus (cookies). Tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Shipzee.com svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

2.2. Ši politika paaiškina kaip Shipzee.com naudoja slapukus. Ši politika gali būti dalinai pakeista be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šią politiką apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi Shipzee.com tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į šioje politikoje išdėstytas taisykles. Jei jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašome atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

2.3. Dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., jums padės „pagalbos (ang. help)“ sekcija Jūsų naršyklėje. Taip pat Jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali riboti Shipzee.com svetainės naudojimą.

2.4. Shipzee.com naudoja slapukus Shipzee.com svetainės statistinei informacijai rinkti (apie apsilankymus svetainėje, suprasti, kaip lankytojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus ir pan.).

2.5. Shipzee.com taip pat naudoja trečiųjų asmenų slapukus: facebook, todėl facebook taip pat gali naudoti slapukus Shipzee.com svetainėje. Facebook's slapukų naudojimui taikoma jo privatumo politika, o ne Shipzee.com privatumo politika.